Jakie oznaczenia zawiera faktura?W 2014 rok...

Jakie oznaczenia zawiera faktura? W 2014 rok…

Firma Poradnik Klienta

Jakie oznaczenia zawiera faktura? W 2014 roku weszła w życie ustawa o podatku od towarów i usług (VAT). Zawiera ona informacje o tym, jak powinna wyglądać faktura VAT oraz jakie informacje powinna zawierać. Artykuł 2 ust. 31 tej ustawy definiuje fakturę jako “dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie”.

Jakie oznaczenia zawiera faktura?W 2014 rok…

 

Zgodnie z ustawą o VAT oznaczenia na fakturach obowiązują każdego, kto takową wystawia. Informacje zawarte na fakturach zostały określone przez artykuł 106e ustawy, jednak dla przeciętnego obywatela mogą wydawać się one niejasne. Poniżej przedstawione zostały wyjaśnienia odnośnie tych oznaczeń.

Co powinna zawierać każda faktura?

Według art. 106e ust. 1 ustawy faktura powinna zawierać:

– datę jej wystawienia,

– numer nadany fakturze w ramach jednej lub więcej serii, dzięki któremu będzie ona możliwa do identyfikacji

– imiona i nazwiska bądź nazwa podatnika oraz nabywcy towarów lub uslug wraz z ich adresami

– numer identyfikacyjny podatnika na potrzeby rozliczenia podatku

– numer, za pomocą którego nabywca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku

– datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonywania usługi, możliwe jest także wpisanie daty otrzymania zapłaty, jeśli takowa nastąpiła przed sprzedażą, jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,

– nazwę lub rodzaj towaru czy usługi

– miarę i ilość towarów lub zakres wykonywanych usług,

– cenę jednostkową netto towaru lub usługi (bez kwoty podatku)

– kwoty opustów lub obniżek cen, które nie zostały uwzględnione w cenie jednostkowej (jeśli wystąpiły)

– wartość sprzedaży netto – wartość sprzedanych towarów bądź wykonanych usług, bez kwoty podatku

– stawkę podatku

– sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,

– kwotę podatku od wartości sprzedaży netto, biorąc pod uwagę kwoty przy poszczególnych stawkach podatkowych,

– kwotę należności ogółem.

Informacje obowiązkowe dla pewnych rodzajów zdarzeń:

Część transakcji jest nietypowa i wymaga wprowadzenia odpowiednich oznaczeń na fakturze. Do oznaczeń obowiązkowych dla każdej faktury spełniającej dany warunek należą:

– „metoda kasowa” – jeśli zadeklarowaliśmy na druku VAT-R metodę kasową (jest to faktura małego podatnika), musimy zawrzeć taką informację na fakturze

– „samofakturowanie” – wystawiając fakturę w imieniu sprzedawcy, aby udokumentować sprzedaż czy otrzymanie zaliczki, musimy użyć także oznaczenia „samofakturowanie”

– w przypadku stosowania procedury VAT marża, faktura musi zawierać taką informację w postaci:

a). „procedura marży dla biur podróży” – przy świadczeniu usług turystyki, gdzie podstawą opodatkowania jest kwota marży

b). „procedura marży–towary używane”; „procedura marży–dzieła sztuki”; „procedura marży-przedmioty kolekcjonerskie i antyki” – przy dostarczaniu towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich czy antyków.

– „odwrotne obciążenie” – w przypadku eksportu usług bądź krajowej sprzedaży towarów z załącznika nr. 11 do ustawy o VAT musimy zastosować takie wyrażenie, ponieważ obowiązanych do rozliczenia podatku VAT (lub odpowiadającego w innym kraju) jest nabywca

– przepis prawny, na podstawie którego działalność została zwolniona z opłaty podatku VAT (wyjątkiem jest zwolnienie ze względu na limit obrotu)

– „Faktura VAT RR” – oznaczenie stosujemy w przypadku nabycia produktów rolnych od rolnika ryczałtowego

Nieobowiązkowe zapisy:

W ostatnich latach część zapisów uznano za niekonieczne. Obowiązkowe dziś dla każdej faktury nie są:

– „Faktura” bądź „Faktura VAT” – w dzisiejszych czasach nie jest to obowiązkowe, jednak zawarte muszą być wszystkie dane podane w art. 106e

– numer rejestracyjny pojazdu – przy zakupie paliwa i części samochodowych

– „kopia” i „oryginał” – rozróżnienie nie jest konieczne

– pieczątka firmy

– podpisy osób wystawiających i przyjmujących.

Zapisy te, mimo iż nieobowiązkowe, często są stosowane z przyzwyczajenia. Najistotniejszymi informacjami są wszelkie dane z art. 106e ustawy o VAT, dlatego to o nich powinniśmy pamiętać przy wystawianiu faktury.

Zapisy nieobowiązkowe dla pewnych zdarzeń:

Część danych jest nieobowiązkowa dla niektórych faktur. Jeśli:

– przedmiotem faktury były dostawa towarów lub wykonanie usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku jest nabywca towaru lub usługobiorca, faktura nie zawiera:

stawki podatku,

sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,

kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

– faktura dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, niebędących podatnikami, dokonujących okazjonalnie wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu, faktura nie zawiera:

numeru, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a,

– w przypadku gdy podatnik jest obowiązany na żądanie nabywcy towaru lub usługi wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż zwolnioną na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118 – faktura nie zawiera:

stawki podatku,

sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,

kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

Ustawodawca pozwala na pewną dowolność zamieszczania niektórych danych na fakturze:

– w przypadku podatnika mającego siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski,dokonującego dostawy towarów lub świadczenia usług, której miejscem jest terytorium Unii Europejskiej, faktura może nie zawierać:

kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,

stawki podatku,

sumy wartości sprzedaży netto,

kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,

– jeśli dostawa lub świadczenie usług dotyczy państwa spoza UE, faktura może nie zawierać:

numeru, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b,

stawki podatku,

sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,

kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,

– w przypadku gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo kwoty 100 euro – faktura uproszczona może nie zawierać:

imienia i nazwiska lub nazwy nabywcy towarów lub usług oraz jego adresu,

miary i ilości (liczby) dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług,

ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku,

wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),

stawki podatku,

sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,

kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

Przedsiębiorcy otrzymali wytyczne, jakich powinni się trzymać, sporządzając fakturę VAT. Część z nich jest koniecznością, jednak część stanowi pewną dowolność dla firm. W przypadku błędnie wystawionej faktury w myśl ustawy nie będzie fakturą, dlatego konieczne jest wystawienie poprawnej faktury, w celu wykazania zdarzenia, aby mogło ono zostać opodatkowane podatkiem VAT.

0 0 votes
Daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments